Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de websites en mobiele applicaties van dockum.nl, hierna “Cowtrade”. Gebruik van Cowtrade brengt met zich mee dat u instemt met deze Voorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring. Als u niet instemt met een of meerdere onderdelen van deze documenten dient u Cowtrade niet te gebruiken.

Cowtrade is een product van Charper Cowtrade BV gevestigd op Boeingavenue 215 te Schiphol-Rijk, hierna “Cowtrade”.

Uw rechten en plichten

Als gebruiker van Cowtrade dient u te allen tijde te handelen op een wijze die mag worden verwacht van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker. Gebruik van Cowtrade of inhoud of onderdelen daarvan voor handelingen die strijdig zijn met de wet, de openbare orde of de moraal is niet toegestaan. Meer in het bijzonder is onder andere het navolgende niet toegestaan:

 1. iedere poging om te handelen op Cowtrade indien u niet handelingsbekwaam en/of beschikkingsbevoegd bent
 2. het uploaden, posten of anderszins versturen via of naar Cowtrade van content die aan te merken is als onjuiste, misleidende, niet accurate of anderszins schadelijk
 3. het pogen om ongeautoriseerde toegang tot de Cowtrade website te krijgen
 4. het verzamelen van informatie over andere bezoekers/gebruikers van Cowtrade zonder hun toestemming
 5. verkoop van toegang tot of gebruik van de Cowtrade website – daaronder mede
 6. begrepen content van de website, content op of downloadbaar of via deze website toegankelijke informatie – zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Cowtrade
 7. het kopiëren, veranderen, distribueren, toepassen, reverse engineering of anderszins aanpassen van materiaal verstrekt door Cowtrade zoals logo’s, afbeeldingen, tekst, etc. en/of de exploitatie daarvan op enige wijze
 8. de distributie van juridisch verboden materiaal
 9. het omzeilen of verwijderen van veiligheidsmaatregelen van Cowtrade of delen daarvan
 10. het manipuleren van prijs van een item/zaak of het op andere wijze aanpassen of
 11. wijzigen van aanbiedingen, berichten, content etc. van andere gebruikers
 12. het omzeilen of manipuleren van onze betalingsstructuur, ons factureringsproces of
 13. de aan ons toekomende bedragen, het overdragen van uw account en/of user ID aan een andere partij zonder toestemming van Cowtrade.
 14. U geeft middels de website/online formulier toestemming aan Cowtrade om uw eigen stallijst in te zien, eventueel te bewerken wanneer dit nodig blijkt te zijn. De stallijst wordt opgehaald middels de RVO koppeling, uw relatienummer geeft u online op middels het registratie proces.

Het is enkel toegestaan om een hyperlink naar Cowtrade op te nemen of melding te maken van Cowtrade in de context van een andere website als Cowtrade hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven. Verzoeken om dergelijke toestemming voor een hyperlink kunnen worden gericht aan info@dockum.nl.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Cowtrade zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Cowtrade behoudt zich het recht voor om informatie die zij van rechtswege dient te verstrekken, op verzoek in de gaten te houden, te herzien, op te slaan en/of over te dragen aan partijen die daarop legitiem aanspraak kunnen maken.

Kosten en Service

Cowtrade is gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen voor elk dier dat op Cowtrade wordt aangeboden en waarvan de verkoop is afgerond. De aankopende partij zal deze bemiddelingsfee verschuldigd zijn aan Cowtrade.

Van een afgeronde verkoop is sprake wanneer er in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) een afvoermelding en/of een aanvoermelding, een exportmelding of een importmelding voor een dier is gemaakt. Deze melding hoeft niet via Cowtrade te lopen.

Cowtrade zal maandelijks een verzamelfactuur sturen met daarop een geaggregeerd overzicht van de door u via Cowtrade afgevoerde dieren. De aan Cowtrade verschuldigde bemiddelingsfee dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.

Materiaal

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Cowtrade geeft u Cowtrade een non-exclusief wereldwijd eeuwigdurend niet herroepbaar royalty-vrij en sublicentieerbaar recht om gebruik te maken van dat materiaal en de daarin vervatte auteurs-, merken-, database- of andere rechten in welke media dan ook, nu en in de toekomst.

Cowtrade heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Cowtrade melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten, verbonden aan Cowtrade behoren toe aan Cowtrade. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten auteursrecht, octrooien, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnaamrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in Nederland en daarbuiten die zijn verbonden aan Cowtrade. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals hierboven omschreven van Cowtrade op welke wijze dan ook, tenzij u daarvoor op voorhand specifiek schriftelijke toestemming heeft gekregen. Van belang is ook dat u merken,identificatiesymbolen of andere vermeldingen in of op het materiaal en/of enige indicatie met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten niet mag verwijderen of aanpassen. In het geval de intellectuele eigendomsrechten van Cowtrade worden geschonden, zal aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de daardoor gemaakte kosten en geleden schade.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van Cowtrade en de daarmee verbonden internetservices geschiedt voor eigen rekening en risico. Aansprakelijkheid van Cowtrade en alle andere partijen verbonden met het creëren, produceren en/of exploiteren van Cowtrade zijn, voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten. Daaronder begrepen is een exoneratie voor directe, indirecte incidentele gevolgen of andere schade die voortkomt uit uw toegang of gebruik van de Cowtrade website en de daaraan verbonden service.

U zult Cowtrade niet aansprakelijk houden voor content van gebruikers, handelingen of het nalaten daarvan van gebruikers, of eventuele gebreken met betrekking tot items die gebruikers aanbieden. Cowtrade is zelf niet betrokken bij de daadwerkelijke transactie tussen koper en verkoper. Cowtrade heeft geen controle over en geeft geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid, welzijn, het legaal zijn of overige kwalificaties en specificaties van aangeboden runderen, de juistheid en de accuraatheid van de content, het vermogen van verkopers om te verkopen, van kopers om te kopen en/of het daadwerkelijk tot stand komen van transacties etc. Cowtrade draagt juridische eigendom van runderen niet over van de verkoper aan de koper. Tenzij koper en verkoper zelf anders afspreken wordt de koper juridisch eigenaar van de aangeboden runderen na fysieke terhandstelling daarvan door de verkoper.

Cowtrade exonereert zich nadrukkelijk voor iedere aansprakelijkheid voor schade of verliezen, geldelijk of anderszins, die u zou kunnen lijden doordat u uitgaat van de juistheid en volledigheid van de informatie die wordt verstrekt via deze website, haar medewerkers, haar contractspartijen, haar licentienemers of andere aan haar verbonden partijen.

Cowtrade garandeert niet dat de functionele aspecten van Cowtrade zonder interruptie en zonder fouten zullen zijn of dat deze website vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen. Cowtrade en alles op deze website wordt verstrekt zonder enige expliciete of impliciete garantie en zonder op enige wijze te garanderen dat iets verkoopbaar is, geschikt voor bepaald gebruik of niet inbreukmakend zou zijn of anderszins illegaal.

Als Cowtrade in weerwil van het bovenstaande toch aansprakelijk zou worden gehouden, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot (a) het totaalbedrag dat u ons in de 12 maanden voorafgaand aan de actie die reden geeft tot aansprakelijkheid heeft voldaan of, (b) € 10.000,- waarbij het hoogste van beide bedragen geldend is.

Garanties

Garanties met betrekking tot runderen aangeboden via Cowtrade worden verstrekt door de aanbiedende partij en nooit door Cowtrade. Disputen of andere acties met betrekking tot dergelijke garanties dienen direct met de verkopende partij te worden opgenomen zonder tussenkomst van Cowtrade. De verkopende partij staat ervoor in dat verkochte runderen voldoen aan de door haar op deze website opgegeven specificaties.

Vrijwaring

U stemt ermee in dat u Cowtrade en al haar werknemers en contractpartners zal vrijwaren van en schadeloos zal houden met betrekking tot alle acties, schade, kosten, boetes, aansprakelijkheden, verliezen, kosten, etc. ten gevolge van of verbonden aan uw gebruik van Cowtrade .

U stemt ermee in dat u alle betalingsverplichtingen aan Cowtrade verband houdende met de vrijwaringsverplichting binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek van Cowtrade zult voldoen.

Het volgende kan zich voordoen, mogelijk zonder dat Cowtrade dit rechtstreeks aan u meldt, en geeft geen recht op enige vorm van compensatie:

 1. uw account wordt mogelijk beperkt, opgeschort of gedeactiveerd
 2. u heeft mogelijk geen toegang tot het platform, uw account of content
 3. u ontvangt geen assistentie van de Cowtrade Klantenservice
 4. lopende of geaccepteerde afvoeren kunnen worden geannuleerd.

Privacybescherming

Cowtrade heeft een Privacyverklaring en een Cookieverklaring welke beschikbaar zijn via de Cowtrade website. In geval dat deze Voorwaarden en de Privacyverklaring of Cookieverklaring strijdig zijn, gelden deze Voorwaarden.

Algemeen

Op deze Voorwaarden en alle zaken die verband houden met het gebruik van Cowtrade is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Voorwaarden, behoudens dwingend rechterlijke bevoegdheid van een andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 september 2017. Cowtrade behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen door een nieuwe versie hiervan op de Cowtrade website te plaatsen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van deze Voorwaarden.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Cowtrade op te nemen via info@dockum.nl.